Hoppa till huvudinnehåll

Regionbibliotek Stockholm

Diarienummer
AKTNR 2542-10926
Stockholmsregionen är en dynamiskoch mångfacetterad arena för utveckling också, med en stor variation inom länet och många snabbt växande kluster. Regionbibliotek Stockholm är en resurs för fördjupning i viktiga strategiska verksamhetsfrågor och en plattform för kunskapsutbyte och samverkan.

Detta gör vi

Regionbiblioteket arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Vi samverkar med de övriga länskulturfunktionerna i länet kring olika kulturfrågor i länet, och tillsammans med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och de övriga läns- och regionbiblioteken bidrar vi till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet. Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

RB_VP2018 

Våra målgrupper

Regionbiblioteket verkar på flera plan för att sprida information kring vår verksamhet och det material vi producerar. Vår främsta målgrupp är medarbetare på länets folkbibliotek men även samarbetspartners och övriga intressenter inom bibliotek och närliggande områden. Vi deltar i mässor och konferenser angelägna för vår verksamhet, vilket är en viktig del i arbetet med marknadsföring och nätverkande. Ibland medverkar vi som 13 föreläsare för att sprida information om aktuella projekt och metoder. Vår medverkan på större evenemang sker ofta i samarbete med andra aktörer och vi kommer att fortsätta undersöka nya plattformar och samverkansformer för kommande år.

Pågående projekt

http://regionbiblioteket.se/projekt/

Bokstart

Bokstart är en satsning från Kulturrådet med syfte att stödja små barns språkutveckling. Projektet har visat sig ha mycket goda resultat i flera länder, bland annat i Storbritannien (Bookstart) och i Danmark (Bogstart). Projektet riktar []

Kommer boken?

Ett projekt om att undersöka och utveckla bibliotekens tjänst Boken kommer. Under första delen av projektet koncentrerar vi oss på att undersöka och kartlägga Boken kommer. Ett exempel är insamling och analys av hur mycket []

Praktisk kunskap

Projekt Praktisk kunskap är snarare ett utforskande av ett kunskapsområde än ett projekt i egentlig mening. Vårt intresse för praktisk kunskap kan ses som en naturlig fortsättning på ett av våra tidigare projekt, projekt Kompetensen, och hör också []

Projekt digital service

Med Projekt digital service vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster. Folkbibliotek besöks dagligen av människor som saknar []

Projekt Inkludering

Projektets långa namn är Inkluderande biblioteksverksamhet : norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling. Biblioteken ska verka för inkludering och likvärdigt bemötande. För att biblioteken ska uppfylla målet att vara för alla måste en kritisk och reflekterande blick []

Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett nytt projekt i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Projekt tillsammans kommer cirka 20 []

Vid sidan av Äppelhyllan

Bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsvariationer en dubbelt prioriterad grupp. Många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna målgrupp. En del bibliotek har []

Lansnytt_2018-1

Information i många kanaler

En stor del av Regionbibliotekets informationsspridning sker i olika digitala kanaler. Sociala medier är viktiga för att informera om vår verksamhet och nå ut till våra målgrupper och nätverk. Ett annat syfte är att skapa dialog och marknadsföra Regionbiblioteket som en resurs för utveckling. I en kommunikationsstrategi framtagen för användandet av webb och sociala medier beskrivs arbetsmetoder och mål. Regionbiblioteket omvärldsbevakar området digital kommunikation och fortsätter utveckla nya arbetssätt. För biblioteken är sociala medier idag en ganska etablerad kommunikationskanal, även om villkoren och arbetssätten förändras över tid. Regionbiblioteket utgör en kunskapsresurs och ett stöd för detta arbete.

Regionbiblioteket ger sedan 2008 ut egna skrifter i en samlad skriftserie, bestående av projektrapporter, utvärderingar eller olika studier. Våren 2017 publicerades nummer 20 i skriftserien, Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Förhoppningen är att skriften med sina goda exempel från många kommuner i Stockholms län ska bidra till att vidareutveckla bibliotekens möjligheter till ökat samspel med lokalsamhället och dess invånare. Boken kommer under 2018, såväl som tidigare skrifter i serien, att spridas och användas i olika sammanhang i vår verksamhet.

Regionbiblioteket samverkar även med Stockholms läns landstings länskulturfunktioner och kommer också att sprida information om sin verksamhet via landstingets kulturförvaltnings webbplats kultur.sll.se

Länsnytt är Regionbibliotekets tidskrift som ges ut 3-4 gånger per år. Tidningen är en kanal för att sprida information kring det utvecklingsarbete som sker på folkbiblioteken i Stockholms län såväl som på Regionbiblioteket och nationellt. Denna sprids i tryckt form till länets bibliotek och landets läns- och regionbibliotek men också till politiker på regional nivå och övriga intressenter. Länsnytt publiceras även på Regionbibliotekets webbplats, och artiklarna lyfts fram i blogg och sociala medier. 

RB1