Hoppa till huvudinnehåll

Ökad tillgång tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola

fotboll
Länets kommuner har idag tillgång till en plattform för samverkan kring ökad tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola för länets invånare, oavsett var man bor. Tack vare en satsning på metodutveckling för samverkan mellan kommuner har idag flera kommuner i storstadsregionen hittat sätt att samverka.

- Det här är bara början, säger Torbjörn Neiman, ansvarig utvecklare av metoden på uppdrag av Region Stockholm och FSKF, Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer. Metoden har rönt stor uppmärksamhet och även utanför länets gränser är man nyfiken på att höra hur metoden kan appliceras på fler områden. Det var 2016 som projektet RIK – Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola, initierades. Tack vare medel från Regionen och kommunerna samt projektmedel från Allmänna Arvsfonden och Vinnova kunde ett omfattande utvecklingsprojekt formaliseras i projektform under år 2016. Projektet avslutades 2019 och omfattade olika delar av regional utveckling inom idrottsområdet, för verksamheten inom kulturskolan och för verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.  
 
I projektet har följande delar ingått:  

  • Metoder och arbetssätt  
  • Ekonomi-, avtals- och juridiska frågor  
  • Flödesmätningar – en studie om hur unga rör sig över kommungränserna i regionen.  
  • Befintliga regionala samarbeten och samarbeten som kan komma att utvecklas närmare i tid  
  • Anläggningstillgång för idrotter med färre antal utövare  
  • Fritid där och när jag vill – ett delprojekt som syftar till att ta reda på hur de unga ser på tillgången till god fritidsverksamhet och vad som kan göras för att förbättra tillgången. Delprojektet redovisas i sin helhet i en separat slutrapport med en underliggande bilaga.   
  • Tillgång till god samhällsservice – utveckling av en GIS-baserad kartlösning  

Rapporten, som finns tillgänglig på kulturförvaltningens webbsida, innehåller även ett stort antal delrapporter och mallar som kan förenkla för kommunerna att mer effektivt utveckla och tillgängliggöra utbudet av idrottsaktiviteter och kulturpedagogiska aktiviteter. 

De som har kommit längst inom RIK är kulturskolesamverkan som har faktiska utbyten, till exempel Nacka Stockholm och Solna Sundbyberg, säger Torbjörn Neiman. Täby är draglok för ett samarbete med minst fyra andra kommuner: Sollentuna, Vallentuna, Danderyd och Österåker.  
Kulturskolesamverkan innebär att barn- och unga kan välja den kulturskola som passar bäst, oavsett vilken kommun man bor i. 

På idrottssidan var Sollentuna först ut med att samverka kring idrottsanläggningen. Idag finns ett samarbete mellan kommunerna i norra Stockholm angående samordning av isbanor under den varma perioden juni-augusti. Samarbetet kring en förlängd säsongstid i-två hallar födde idén om att man skulle kunna klustra hallar även för elitträning, konståkning och allmänhetens åkning, vilket leder till stora kostnadsbesparingar för de samverkande aktörerna. 

Metoden som utvecklades i RIK kan appliceras på mycket annat interkommunalt arbete. Avgörande för att kommunerna ska kunna utnyttja plattformen till fullo är att informationen når de beslutande nämnderna ute i kommunerna, menar Torbjörn Neiman.  

Bara en sådan sak som att fler använder och fyller på våra GIS-kartor ger ju ett verktyg som så uppenbart synliggör utvecklingsinsatser! I GIS-kartorna har vi idag olika filtreringsmöjligheter, så kallade raster, över länet: folkhögskolor, biografer, bibliotek, konsthallar och idrott. Visionen med täthetsanalyser, där man kan betrakta var olika typer av anläggningar ligger oavsett kommungräns, är en möjlighet som kan växa fram. 

-Det finns idag behov av mer samordning, exempelvis bibliotekssamverkan där jag hoppas på gemensamma lånelösningar, databaser, gemensam webb och kanske en gemensam e-bokslånelösning för att minska system- och underhållskostnader. Jag tror att det vore klokt att samverka mer i många delar av den kultur- och idrottsdrivna stadsutvecklingen, avslutar Torbjörn Neiman. Under de år RIK utvecklats så har ett nytt tankesätt etablerats där samverkan ofta ses som en möjlighet. Det är dock viktigt att vara ödmjuk inför de olika förutsättningar som råder i varje kommun. Det är också viktigt att betona att det är kommunen själv som bestämmer om den vill gå in i ett samarbete eller ej. Varje kommun äger initiativet. Utan kommunens vilja till samverkan skulle inte den regionala samordningen ha nått så långt som den har gjort. 

Plattformen för Stockholmsregionen har rönt brett intresse från regioner som vill veta mer om kulturskole- och idrottssamverkan. Torbjörn Neiman har fått lägga om sina presentationer från fysiska till digitala möten under coronaperioden, och informationen på webbsidan uppdateras löpande. -Att sprida det vi gör här i storstadsregionen ger oss också möjlighet till att få värdefull kunskap tillbaka från andra delar av landet.