Hoppa till huvudinnehåll

Sammanfattning och analys av dialogmöten

Dialogmöte Nacka kommun
Under våren 2020 har Region Stockholms kulturförvaltning för andra året genomfört formaliserade dialoger med det regionala kulturlivet. Dialogerna genomförs mot bakgrund av implementeringen av Kulturstrategi för Stockholmsregionen, del av RUFS 2050, samt i enlighet med uppdraget från kulturnämndens att uppnå målet om ett ”strategiskt och samordnat kultur- och föreningsliv”. Med anledning av coronautbrottet fick dialogerna en delvis annan karaktär detta år och flera möten genomfördes digitalt.
Kommundialoger

Dialogen med kultur- och fritidscheferna i länets 26 kommuner hann  genomföras i februari innan coronapandemin bröt ut. Nytt för i år var att kommunerna samlades i fyra olika geografiska konstellationer och att alla möten genomfördes på plats ute hos en värdkommun.

Kultur- och fritidscheferna vittnar om fortsatta utmaningar med en växande befolkning samtidigt som man hanterar ekonomiska effektiviseringar. På många håll i länet byggs det i stor skala, inte minst i de regionala stadskärnorna, men kultur- och fritidsfrågorna har ofta har kultur- och fritidsfrågorna svårt att ta plats på dagordningen för utvecklingen. Cheferna ser även utmaningar i att stödja det lokala kultur- och föreningslivet där många etablerade föreningar krymper samtidigt som engagemanget bland yngre organiseras mer informellt, inte minst via sociala medier, och vissa grupper inte alls deltar i utbudet.

Intresset är fortsatt stort för interkommunal och regional samverkan kring kultur- och fritidsfrågor och formaliserad samverkan kring idrottsanläggningar och kulturskola att sprida sig i regionen enligt den projektmodell som Region Stockholm arbetat fram i samarbete med Föreningen för Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF). Kultur- och fritidscheferna efterlyser även fortsatt ett regionalt initiativ för kulturpolitisk kompetensutveckling, bland annat för att hantera den svåra frågan om armlängds avstånd inom fältet.

Vid dialogmötena arrangerade kulturförvaltningen en miniworkshop kring folkbildningsfrågor. Här framgår att kommunernas intresse för ett lokalt utbud av bildnings- och kulturinsatser är stort men att det kan behövas en ökad dialog och ömsesidig förståelse för kommunernas respektive folkbildningens aktörers olika förutsättningar i en samverkan.

 

Dialoger med det fria kulturlivet
 

De senare dialogerna med det fria kulturlivets och civilsamhällets parter ställdes om till digitala möten och kom till viss del att ägnas åt krisens konsekvenser, effekter av olika krisåtgärder och behov av ytterligare insatser. Här möter kulturförvaltningen ledande representanter för regionala centrumbildningar, Klys (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) samt Ideell kulturallians, Stockholms län.


Samtliga parter vittnar om stora ekonomiska och kreativa förluster i samband med pandemin. Det gäller inte minst lokalbärande aktörer samt egenföretagande konstnärer som har haft stora utmaningar att ta del av de offentliga stödpaketen och arbetsmarknadsåtgärderna. Det ideella kulturlivet lider också svårt av att det är en äldre målgrupp, hänvisad till karantän, som utgör både motor och mottagare i verksamheten. Som motåtgärder har centrumbildningar och medlemmarna i Klys kunnat stödja medlemmarna bland annat i juridiska frågor om inställda och framskjutna uppdrag, digital kompetens- och metodutveckling samt att även ha arbetat mycket med information och lobbying gentemot regeringen och berörda myndigheter för att få till stånd krisstöd och andra åtgärder som träffar kulturskaparna. Bland övriga behov som lyfts fram av dessa parter finns, liksom tidigare år, ett regionalt kompetensutvecklingsinitiativ för professionella kulturskapare, säkerställande av sjysta ersättningar till kulturskapare inom ramen för regionala och kommunala kulturstöd samt att Region

Stockholms bättre ska informera om och inkludera parterna i regionala utvecklingsprocesser inom kulturområdet, däribland utvecklingen av nya Film Stockholms AB.

 

Ideell kulturallians lyfter än en gång särskilt behovet av att få stöd i att förbättra dialogen med länets kommuner för att öka förståelsen och möjligheter till samverkan med folkbildningen och det lokala kulturlivet.

 
Iakttagelser och slutsatser
 

Det är kulturförvaltningens syn att de regionala dialogparterna är relativt eniga i sin bild av vilka utmaningar och möjligheter kulturlivet i regionen står inför. Det är också förvaltningens syn att Kulturstrategi för Stockholmsregionen svarar väl i sin inriktning mot denna bild men att ytterligare dialog och annat arbete återstår för att komma överens om vilken part som behöver göra vad, när och hur för att genomföra mer konkreta insatser i strategins riktning. I detta ligger också kulturförvaltningens syn att den statliga nivån också är en viktig och mycket närvarande aktör på kulturområdet i Stockholmsregionen.


-Årets dialoger stärker vår uppfattning att det finns ett stort behov av oss som en samlande och samverkande aktör, säger Eva Bergquist, förvaltningschef, kulturförvaltningen, Region Stockholm. Vi behöver nu tydligare gå från ord till handling och kommer att se över hur vi kan ytterligare tydliggöra vår egen roll och stärka våra förmågor i att leda genomförandet av den regionala kulturstrategin. 


Tills vidare fortsätter kulturnämnden, Region Stockholm, att beskriva de insatser som planeras genomföras inom ramen för kulturstrategin i dess ordinarie styrdokument, det vill säga den årliga budgeten och verksamhetsplanen.
 


 

Läs mer om kulturstrategi för Stockholmsregionen
 
Läs mer om arbetet med folkbildningsstrategi