Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildningsstrategi

Diarienummer
AKTNR 2808-16284
folkbildningskonferens
Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. Vi hoppas att den nya regionala folkbildningsstrategin även kan inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholms län.

 
Strategins deltagare och tidplan

Strategin arbetas fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund. En arbetsgrupp med deltagare från Studieförbunden, Folkhögskolorna, Länsbildningsförbundet, kulturnämnden, kulturförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Regionbiblioteket kommer driva arbetet framåt.

Processen startade under våren 2019 och kommer pågå under två år för att vara klar våren 2021, då ett förslag till ny folkbildningsstrategi ska finnas för Kulturnämnden att fatta beslut om.

Uppstartskonferens

Region Stockholms kulturförvaltning i samverkan med Stockholms Läns Bildningsförbund arrangerade en uppstartskonferens med fokus på vad en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen bör innehålla.  Deltagare i konferensen var kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med/ansvarar för folkbildningsfrågor i Stockholms län och folkbildningsföreträdare som arbetar med utvecklings- eller strategiska frågor i Stockholms län till en konferens.

Syftet med konferensen är att informera om processen så att fler aktörer kan vara med och bidra till slutprodukten, samt rivstarta dialogen och tanka av deltagarna på deras perspektiv, åsikter och ingångar. Målet med konferensen är att arbetsgrupperna får värdefulla medskick till arbetet med strategin. Och att deltagarna får bidra med en mångfald av perspektiv. 

Möte folkbildningsstrategi

Arbetsgruppen i möte på Botkyrka folkhögskola februari 2020
 

Besöksturné under 2020

Under 2020 har arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram en ny folkbildningsstrategi för regionen genomfört en besöksturné i länet. Planen var att förlägga alla möten hos olika folkhögskolor i regionen för att på plats lära känna verksamheterna och öka förståelsen för folkbildningens villkor. Årets första möte hölls på Botkyrka folkhögskola och därefter skulle gruppen besöka: Studieförbundet Vuxenskolan, Paideia folkhögskola, ABF, Vårdinge by folkhögskola och Tollare folkhögskola. I samband med corona-utbrottet övergick några möten till att ske i digital form. 

 

Fyra insatsområden identifierade
 
Arbetet landade under våren 2020 i ett första utkast med fyra insatsområden som identifierats som extra viktiga för att stärka folkbildningens roll i regionen.


De fyra utpekade insatsområdena är:

1. Stärka och utveckla demokratin

2. Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet

3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor

4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling

Innehållsansvarig: Anna Bohman-Enmalm
Sidan uppdaterad: 2020-11-17