Hoppa till huvudinnehåll

Framtiden för samtida cirkus i Sverige och Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2644-10910
20190213 panel cirkus

 

Ett 40-tal personer besökte seminariet "Framtiden för samtida cirkus i Sverige och Stockholmsregionen", som arrangerades av Region Stockholms kulturförvaltning på branschmässan Subcase den 13 februari 2019.

I Kulturrådets kartläggning av samtida cirkus i Sverige från 2017 framträder en konstform och bransch med goda möjligheter att utvecklas. Samtidigt utpekas hinder för detta i form av bland annat bristande kompetens om området, få speltillfällen och brist på scener och arrangörer. Nyligen har även Kulturförvaltningen, Region Stockholm, utvärderat sin länskulturfunktion för samtida cirkus; fortfarande den enda i sitt slag i landet. Här framkommer att den regionala konsulentfunktionen har betytt mycket och att intresset för samtida cirkus är stort bland länets kommuner. Men även att det behövs mer dialog mellan utövare och arrangörer, och en bättre infrastruktur för konstformen i regionen. Utredare har varit Eric Sjöström.

Eric Sjöström  agerade också moderator för dagens seminarium och började med att konstatera att samtida cirkus befinner sig i en situation liknande den dansområdet befann sig i för drygt 20 år sedan. Det vill ett vitalt konstområde med många mindre utövare, stor potential att växa men med hittills svaga kulturpolitiska och organisatoriska strukturer. Det unika med samtida cirkus är samtidigt att området är så utpräglat internationellt till sin karaktär, med en större arbetsmarknad utomlands än på hemmaplan bland svenska utövare.

En namnkunnig panel samtalade därefter kring den samtida cirkusens specifika möjligheter och utmaningar att växa och nå ut bredare i Sverige med fokus på Stockholmsregionen. Nedan följer ett antal referat från paneldeltagarna. Vänligen notera att detta inte är exakta citat och att deltagarna svarar på olika frågor.

Maria Lewenhaupt, handläggare Kulturrådet och delskribent av den nationella kartläggningen av samtida cirkus

- Kulturrådet konstaterade i sin rapport att det finns ett eftersatt produktionsbehov i landet, bland annat gällande lokaler för daglig träning och större lokaler för att repetera produktioner. Det saknas också tillfällen och scener att spela på. Många cirkusutövare är heller inte organiserade i Teaterförbundet eller motsvarande intressesammanslutningar och syns därför inte riktigt i de kulturpolitiska sammanhangen. Utöver behovet av ökad finansiering så kan främjande konsulenttjänster, liknande den som finns i Region Stockholm, spela en stor roll. Kulturrådet fick 25 mnkr i tillskott till scenkonstområdet från Kulturdepartementet 2018, så det ser ändå lite bättre ut även för cirkus i år. Jag tror vi i första hand ska stärka branschens befintliga strukturer, inte bygga nya. Därför är till exempel Manegen och konsulentfunktioner viktiga att bygga vidare på. Myndigheten för kulturanalys har lyft upp att det inom flera områden saknas en nationell samordning av konsulenter den rollen skulle Stockholm kunna ta för att stärka kompetens inom cirkus! Om Region Stockholm går med i kultursamverkansmodellen så får kan fler aktörer söka regionala utvecklingsmedel.  

Viktoria Dalborg, producent Kompani Giraff

- Det finns ett före och efter införandet av cirkuskonsulenten i Stockholmsregionen, denna funktion betyder enormt mycket. Men fortfarande är det svårt att nå ut med föreställningar i regionen, det finns både för få arrangörer och scener som kan ta emot cirkusproduktioner. Det faktum att Kompani Giraff får verksamhetsstöd från regionen betyder mycket för att vi ändå ska kunna arbeta med att utveckla och sälja våra föreställningar; det är svårt med endast projektstöd. Jag tror fler kompanier med verksamhetsstöd behöver växa fram för att cirkus ska nå ut mer i regionen. Men jag tänker också på hur vi kan stödja utövare som inte primärt har barn och unga som målgrupp. Jag gillar Eric Sjöströms idé med att skapa en regional hemmascen för cirkus, den saknas idag. Jag tror också på att arbeta för ett bättre samarbete mellan befintliga scener idag, till exempel för att skapa cirkusresidens. Det klagas ibland på att gagerna för cirkusföreställningar är höga, men man ska då minnas att det krävs mycket träning och andra förberedelser för att hålla sitt utövande levande även mellan produktionerna. Jag kan sakna en satsning motsvarande Dansalliansen som kan ge cirkusutövare lite trygghet mellan projekten och det kunde kanske också sänka gagerna.  

Anders Frennberg, VD Cirkus Cirkör

- Jag svarar både ja och nej på frågan om det är ett problem att Cirkus Cirkör är det enda stora cirkuskompaniet i Sverige. Det blir ett problem om det uppfattas hämmande av andra aktörer. Vi startade 1995 som en liten ideell förening och tog självmant på oss uppdraget att etablera nycirkusen i Sverige. Det hade inte varit möjligt om inte konstformen hade uppfattats som så relevant som den är. Cirkör stöds idag som en regional institution men vi verkar fortfarande för konstformens utveckling i sig, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Vi erbjuder i våra lokaler daglig träning, residens och är en inspiratör - låt oss gemensamt utnyttja Cirkörs unika ställning. I omvärlden ser man Sverige som ett föregångsland på området men det är svårt att leva och verka på hemmaplan som cirkusartist. Jag tror vi som bransch behöver exponera oss mer, såväl för olika institutioner som för anslagsmyndigheter. Till exempel på scenkonstbiennalen finns mycket pengar och speltillfällen representerade att presentera oss bättre för. Jag tror också vi behöver använda oss av Manegen bättre. Elever som kommer ut från cirkusutbildningarna är otroligt entreprenöriella, så det råder ingen brist på drivkraft där! Jag träffade igår Erik Häger, handläggare för cirkus på Kulturförvaltningen i Region Stockholm, som vittnar om att han inte får så många samtal från cirkusutövare. Ta chansen att ringa Erik och andra företrädare för anslagsmyndigheterna för att diskutera cirkusens möjligheter och behov!

Walter Ferrero, prefekt, institutionen för cirkus, Dans- och cirkushögskolan, Uniarts

- Många säger att vi är en av världens främsta cirkusutbildningar. Många våra elever vill ha Sverige som framtida bas men möjligheten att sysselsätta sig här är för få. Det ligger dock också i cirkusens natur att resa runt. Skolan får många erbjudanden från institutioner i Europa att visa upp våra elever men sällan här i Sverige. Jag önskar att vi kan bidra mer till att stärka cirkusen i Sverige men vi ska inte utbilda för en specifik arbetsmarknad.

Lars Wassrin, styrelseledamot Manegen, nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance

- Vi ska lansera en ny hemsida där vi digitalt kan förmedla våra utövande medlemmar. Vi erbjuder också daglig träning på flera platser i Sverige, bland annat i Cirkushallen i Alby hos Cirkör, och kompetensutveckling för medlemmar. Det finns också en hel del cirkusverksamhet utanför Stockholm. Jag är även verksam inom Nycirkus Öst där vi i en kartläggning för några år sedan fann att det finns många cirkusutövare i vår region. Vårt motto är att man ska kunna leva och verka som cirkusartist i Linköping eller Norrköping! Östgötateatern visar en hel del föreställningar och vi försöker idag skapa möjligheter till daglig träning i Norrköping.

Fredrik Ljungestig, kultursamordnare barn och unga, Haninge kommun

- Haninge erbjuder en hel del cirkus för sina barn och unga och nu har kommunen infört en kulturgaranti så att alla årskurs 4:a får ta del av cirkus i skolan.  Många kommuner är rotade i hur det funkar på teaterområdet, där man som arrangör är van med att allt är packat och klart med ett brett utbud av föreställningar och rikt med speltillfällen. Ofta finns bara en kultursamordnare eller en del av en tjänst i länets kommuner som hanterar beställning av kulturutbud. Det saknas ofta kunskap om hur cirkus fungerar men även lokala scener som kan ta emot lite mer avancerade produktioner. Det behöver ske ett närmande mellan kommunala arrangörer och producenter. Jag gillar idén som Eric Sjöström för fram i sin rapport att skapa en regional turnéslinga för cirkus.

Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent DIS/Dans i Stockholms stad och län, Region Stockholm.

- Jag har verkligen inte varit ensam utan har fått mycket stöd att etablera konsulentfunktionen av regionens kommunala kultursamordnare, DIS redan etablerade samarbeten samt nätverket DANSISTAN och Manegen med flera. Vi försöker få igång cirkusnätverk regionalt och har även  bjudit in till en workshop kring ett nationellt nätverk och det är absolut prioriterat att ta tag i arrangörsfrågan. Vi måste alla hjälpas åt att närma oss varandra så att cirkus kan nå ut mer. Kan vi också skapa dialog med andra förvaltningar i regionens kommuner, bland annat dra nytta av de stora stadsutvecklingsprojekt som äger rum i regionen just nu?