Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter, stöd och insatser i spåren av corona

Diarienummer
AKTNR 3101-18162
Ett flertal statliga krisstöd och insatser har beslutats med anledning av coronas effekter. Kulturförvaltningen möter många frågor om stöden i dialoger med kommunerna i stockholmsregionen. På den här sidan har vi samlat nyheter, rapporter och en sammanfattning av de insatser och stöd som riktar sig till olika delar av kultur och föreningslivet.
Förslag på ändrade restriktioner från 1 juli

Regeringen meddelade den 28 juni att restriktionerna med anledning av covid-19 kommer att anpassas från den 1 juli. För arrangemang inomhus tillåts 50 deltagare och 300 sittamde deltagare. För arrangemang utomhs gäller 600 respektive 3 000 deltagare. För motionslopp och liknande tävlingar höjs deltagartaket till 900 idrottsutövare. Privata lokaler kan hyras ut till högst 50 personer.

Läs mer om de ändrade reglerna

 

Förändrade kulturvanor under 2020

Myndigheten för kulturanalys har släppt en ny rappport om Sveriges invånares kulturvanor under 2020 i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Av rapporten framgår att kulturvanorna ändrats mycket under pandemiåret och att såväl besök i kulturaktiviteter som eget skapande har minskat.

Ladda ner rapporten här

 

Beslut om hur ytterligare statligt krisstöd till kultur ska fördelas

Nu har regeringen beslutat om hur de nya krisstöden till kulturen ska fördelas. Av tidigare aviserade kris- och stimulansstöd på 750 miljoner kronor ska Kulturrådet fördela 458 miljoner, Filminstitutet 124 miljoner, Konstnärsnämnden 92 miljoner och Författarfonden 18 miljoner. Därutöver tilldelas Sametinget 3 miljoner, Centrumbildningar 15 miljoner, Scenkonstallianserna (dans, musik och teater) 17 miljoner och regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen 23 miljoner kronor.

Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021 som beslutades av riksdagen den 23 juni. Sammanlagt har regeringen avsatt drygt 3,5 miljarder kronor i kris- och stimulansstöd under 2021.

Läs mer om krisstödet

 
Riksidrottsförbundet fördelar krisstöd

Regeringen har beslutat om att de 600 miljoner i stöd som riktas mot idrottslivet kommer att fördelas via Riksidrottsförbundet. Beslutet är en följd av den åttonde extra ändringsbudget som beslutades den 23 juni.

Läs mer om stöd till idrotten


Förslag på ändrade restriktioner från 1 juli

Som en följd av minskad smitta och belastning på vården har regeringen kommit med förslag om lättade restriktioner från 1 juli 2021. Enligt förslaget ska upp till 50 deltagare kunna tillåtas inomhus. I de fall där deltagarna kan anvisas en sittplats ska det vara möjligt med 300 deltagare inomhus. Utomhus gäller motsvarande 600 deltagare inomhus och 3 000 om en sittplats anvisas.
Deltagartaken kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter vilket kan påverka antalet tillåtna personer.

Läs mer om anpassningen här

 

195 miljoner extra till regional kulturverksamhet

Den 1 juni beslutade Kulturrådets styrelse att fördela 195 miljoner kronor extra till regional kulturverksamhet mot bakgrund av coronapandemin. Av dessa är 150 miljoner kronor ämnade som en generell förstärkning av kultursamverkansmodellen för utveckling och omställning (bland annat digitalisering), särskilda utgifter med anledning av inställd eller uppskjuten verksamhet samt för att stimulera samverkan mellan regionerna och det professionella kulturlivet och arrangörerna.

I Region Stockholm, som står utanför samverkansmodellen, fördelas 16,7 miljoner kronor direkt till de åtta kulturverksamheter som är berättigade till regionala bidrag. Några av verksamheterna är Kulturhuset Stadsteatern, Cirkus Cirkör, Folkoperan och verksamheter inom kulturförvaltningen i Region Stockholm, bland annat Stockholms läns museum.

Läs mer om fördelningen

 

Stor fördelning till Stockholmsregionen av Kulturrådets krisstöd 

Även i denna omgång fördelas drygt 40-45 procent av krisstöden från Kulturrådet med anledning av coronapandemin till aktörer med säte i Stockholmsregionen. Det ska ses som ett kvitto på att en hög andel av Sveriges centrala kulturaktörer finns här och också har drabbats svårt av pandemin. Majoriteten av aktörerna finns i Stockholms stad men också aktörer i många andra kommuner i Stockholmsregionen. 

1,4 miljarder kronor har fördelats till aktörer med särskilda behov i kulturlivet. Listan av mottagare toppas av Stockholmsbaserade arrangörsbolaget Live nation som har tilldelats drygt 59 miljoner kronor. Kulturrådet har här särskilt prioriterat aktörer som har central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion och arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom kultursektorn. Musikområdet dominerar även denna gång och får mer än hälften av det totala krisstödet. 

Ytterligare 287 miljoner kronor har fördelats av Kulturrådet i krisstöd till kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp för perioden oktober-december 2020. Drygt 240 aktörer i Stockholmsregionen delar på 122 miljoner kronor i fördelade bidrag. Den 17 maj tillkännagav regeringen, i samarbete med Centern och Liberalerna, att ytterligare 750 miljoner kronor ska fördelas för att mildra konsekvenserna av pandemin och stimulera en återstart.

Läs mer om Kulturrådets krisstöd till kulturlivet 

 

Plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur restriktionerna kopplat till covid-19 ska kunna lyftas stegvis.

Se planen på Regeringens webbplats

 

Ny rapport om föreningslivets situation

Många ideella föreningar har påverkats negativt under coronapandemin. Färre medlemmar och mindre intäkter har drabbat en stor del av föreningslivet visar en rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor tagit fram.

Ta del av rapporten på MUCF:s webbplats

 

Folkhögskolor kan öppna den 1 juni

Regeringen meddelade den 27 maj att landets folkhögskolor från och med den 1 juni kan bedriva undervisning på plats. 

Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats

 

Läger och cuper under sommaren 2021

Från och med den 1 juni 2021 avråder Folkhälsomyndigheten inte längre från att anordna läger och cuper. Dock har man tagit fram riktlinjer för att minska risk vid smittspridning.

Ta del av råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

140 miljoner till civilsamhällets arbete med utsatta grupper under corona

I regeringens extra ändringsbudget föreslås att ytterligare 140 miljoner kronor tillförs civilsamhällets arbete för att stödja utsatta grupper. Stödet är det tredje tillskottet av medel som tillförs för att möta behovet av extra hjälp- och stödinsatser under pandemin.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

 

Nytt kris- och stimulansstöd till kulturen

Den 17 maj meddelade Regeringen att kulturområdet ska tillföras ytterligare 750 miljoner kronor i kris- och stimulansstöd med anledning av covid-19. Stödet ska mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och underlätta en återstart av kulturlivet.  Krisstöden kommer såsom tidigare att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. 

Läs mer om stödet till kulturlivet

 

Ytterligare 600 miljoner i krisstöd till idrotten

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 17 maj att idrottslivet tillförs 600 miljoner i förlängt krisstöd. Stöden ska mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, underlätta verksamheters återstart och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Fördelningen av stödet kommer att ske via Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden.

Läs mer om stödet till idrottslivet

 
 
Ändringar av regler om deltagartak från 1 juni

Från och med den 1 juni kommer regleringen av deltagartak justeras för att bli mer träffsäker. För arrangemang inomhus kommer deltagartaket fortfarande vara åtta personer som huvudregel förutom vid sittande publik då upp till 50 deltagare kan tillåtas.

Utomhus kan maximalt 100 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats. Kan man däremot anvisa en sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas. En särskild begränsning införs för idrottstävlingar, där högst 150 utövare får delta samtidigt.

Läs mer om reglerna

 
 
Kulturrådet fördelar ytterligare 278 miljoner kronor i krisstöd

Den 6 maj fattade Kulturrådet det tre det tredje och sista beslutet om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Sammantaget får 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor. Totalt söktes stöd för närmare 900 miljoner kronor.

Samtliga konstområden finns representerade i dagens fördelning med musik och scenkonst som dominerande områden. Scenkonsten står idag för 27 procent av det fördelade beloppet, jämfört med 19 procent i höstas. De aktörer som ansökt för intäktsbortfall upp till 600 000 kronor får 75 procent av bidragsberättigat belopp. De som sökt över den summan får 35 procent av överstigande belopp.

I höstas tog Kulturrådet emot 2 200 ansökningar om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang för perioden juni till september 2020. Nu inkom 1300 ansökningar för motsvarande stöd för oktober till december. Anledningen till att ansökningarna minskat i antal beror sannolikt på färre planerade evenemang under senhösten med anledning av skärpta restriktioner.

Läs mer om fördelningsomgången här

 
6 300 konstnärer beviljas konstnärsstipendier

Konstnärsnämnden har nu tagit beslut om fördelning av den tredje omgången av krisstipendier under pandemin. Totalt fördelas cirka 359 miljoner kronor, inkluderat de 158 miljoner som regeringen beslutade om i april. Stipendierna fördelas med ett fast belopp om 57 200 kronor. Totalt ansökte 7326 personer. Det innebär att 86 procent av de sökande har beviljats krisstipendium. 52 procent av de som får krisstipendier är män och 48 procent kvinnor.

Läs mer hos Konstnärsnämnden

 
Rapport om nordens kulturliv efter corona

Kulturanalys Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram en rapport om pandemins påverkan på de nordiska ländernas kulturliv. Rapporten lanserades den 27 april.

Ta del av rapporten här

 

Fördelning av stöd till idrotten

Regeringen meddelade den 26 april att de 1,02 miljarder kronor som ska gå till idrottslivet kommer fördelas via Riksidrottsförbundet. Syftet med stödet är att minska de negativa effekter som covid-19 haft på idrottsverksamheten samt underlätta för uppstart av verksamhet.

Läs mer i Regeringens pressmeddelande

 

Information till idrottsföreningar

Folkhälsomyndigheten har samlat information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om riktlinjer för att minimera risken att sprida covid 19.

Läs informationen här

 

170 extra miljoner till folkhögskolan

I vårändringsbudgeten som lades fram den 15 april presenteras ett jobb- och utbildningspaket för unga där man satsar 170 miljoner extra på folkhögskolan under 2021. Detta för att antalet utbildningsplatser ska kunna upprätthållas och byggas ut med bibehållen kvalitet. 

Stödet ska gå till att upprätthålla och bygga ut folkhögskolans kapacitet. 100 miljoner avsätts till nya utbildningsplatser för hösten 2021. Det motsvarar cirka 1 000 årsplatser. 70 miljoner satsas på kvalitetsstärkande insatser för folkhögskolan.

Efterfrågan på utbildningsplatser på folkhögskolan har ökat utifrån det rådande arbetsmarknadsläget. Folkhögskolan är viktig för att bland annat erbjuda utbildning för ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning och utrikes födda, inte minst utrikes födda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer här

 

Ny REACT-EU utlysning: 450 miljoner för att motverka arbetslöshet

Svenska ESF-rådet utlyser 450 miljoner kronor inom ramen för REACT-EU. Utlysningen avser projekt som ska bedrivas på nationell nivå (av en aktör med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (enligt Svenska ESF-rådets regionindelning). Det kan handla om organisationer inom civilsamhället, offentliga organisationer eller andra aktörer med möjligheter att nå målgruppen.  Obs! I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

Målgruppen för React-EU i socialfondsprogrammet är arbetslösa som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete och undvika långtidsarbetslöshet till följd av pandemin.

Sista ansökningsdag för utlysningen är den 19 maj 2021.

Läs mer och ansök här

 

Stöd för smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga

Regeringen föreslår ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för att skapa smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga. Kommunerna söker medlen som kommer fördelas via Socialstyrelsen. Hur stor summa varje kommun kan söka väntas presenteras i början av maj.

Ansök och läs om statsbidraget på Socialstyrelsens webbplatsYtterligare statligt krisstöd till kultur och idrott

Den 1 april meddelade regeringen att ytterligare kris- och stimulansstöd tillförs enligt nedan:

  • 1,3 miljarder kronor i krisstöd till kulturen. Medlen ska liksom tidigare i huvudsak fördelas via Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

  • 125 miljoner kronor till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner. 

  • Samt ett nytt evenemangsstöd till kulturen om 3 miljarder kronor. Stödet avses fördelas som en garanti till aktörer som planerar för evenemang perioden juli-december 2021. Aktörer ska kunna ersättas med upp till 70 procent av kostnader för ej genomförda eller begränsade evenemang till följd av fortsatt pandemi upp till ett belopp om 1,8 miljoner euro per stödmottagare. 

Därtill ska ytterligare 1 miljard kronor fördelas till idrotten. 

Läs mer om stöd till kulturlivet här

Läs mer om stöd till idrotten här

Läs mer om stöd till arrangörer

 

Minskat idrottande i regionen under 2020

Riksidrottsförbundet har sammanställt siffror över hur idrottandet bland barn och ungdomar minskat i landets regioner. I Stockholmsregionen var minskningen 7,3 procent under pandemiåret 2020 jämfört med 10,6 i landet i stort.

Läs mer på Riksidrottförbundets webbplats

 

400 kommunala kulturpolitiker om framtida anslag till kultur

Den 16 mars släppte Riksteatern resultatet av en undersökning där 400 kommunala kulturpolitiker har svarat på frågor om hur de ser på framtiden för kommunala anslag till kultur efter coronapandemin.  Bilden som framträder är mycket splittrad. 51 procent av de svarande kulturpolitikerna menar att det inte är särskilt sannolikt eller inte alls sannolikt att kulturen kommer drabbas av nedskärningar till följd av coronapandemin. 42 procent anser tvärtom att det är ganska sannolikt eller mycket sannolik att kulturen drabbas, om kommunala besparingar genomförs med anledning av coronapandemin.

Undersökningen visar även att det finns ett starkt stöd bland kulturpolitiker för att anslagen till kulturen bör vara kvar på samma nivå eller öka. 53 procent anser att de bör öka. 40 procent anser att de bör vara kvar på samma nivå. 13 procent anser dock att besparingar även ska ske inom kulturen. Resultatet av undersökningen är likartat över landet och samma tendenser går att se i samtliga regioner. Undersökningen gjordes av Kantar Sifo på uppdrag av Riksteatern under perioden 24 november till 14 december 2020.

Läs mer på Riksteaterns webbplats

 
Ytterligare 50 miljoner fördelas via Konstnärsnämnden

Den 26 februari beslutade regeringen om att Konstnärsnämnden får ytterligare 50 miljoner att fördela. De nu tilldelade medlen kommer inte att utlysas som nytt Krisstipendium, utan läggs till de 154 miljoner som Konstnärsnämnden tidigare har tilldelats. Till Krisstipendium 3 har inkommit drygt 7 300 ansökningar, så förstärkningen behövs. Det här innebär att drygt 200 miljoner kommer att fördelas ut under april då beslut om Krisstipendium 3 tas. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att Krisstipendium 3 ska motsvara minst ett prisbasbelopp, det vill säga 47 600 kronor.

 
Fördelning av regeringens krisstöd på 500 miljoner

Regeringen beslutade den 26 februari om hur de 500 miljoner som ska avsättas till kulturområdet kommer fördelas. Liksom tidigare stöd kommer medlen förmedlas via Statens kulturråd (378 miljoner), Konstnärsnämnden (50 miljoner), Svenska Filminstitutet (50 miljoner), Författarfonden (10 miljoner), Sametinget (2 miljoner).

Läs mer på Regeringens webbplats

 

Ny rapport om museernas situation

En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka museernas samhällsbetydelse. Samtidigt tycker 9 av 10 museichefer att deras museum kan spela en viktig roll i samhället.

Läs mer på Sveriges museers webbplats
 

 
Hur har folkbiblioteken fungerat under pandemin?

Utöver vård, skola och omsorg har folkbiblioteken varit en av de få offentliga verksamheter som i stor utsträckning upprätthållit sin verksamhet och varit en del av det offentligas frontlinje under pandemin. Biblioteksservicen har varierat över landet, mellan kommuner och regioner. Likaså har bibliotekens roll i kommunernas krisorganisation sett olika ut. För att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin, bjöd Svensk biblioteksförening chefer inom region- och folkbiblioteken till rundabordssamtal. Nu finns en rapport att ladda ner med en sammanfattning och analys av de samtalen.

Läs mer på Biblioteksföreningens webbplats


 

Ny rapport från Svensk scenkonst om återstart

Över 12 000 föreställningar och konserter ställdes in 2020. Samtidigt menar 90 procent av de främsta företrädarna för svenska scenkonstverksamheter att de har goda eller mycket goda möjligheter att genomföra smittförebyggande insatser vid publik verksamhet. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Svensk Scenkonst som finns att ladda ner här.

Läs mer på Svensk scenkonsts webbplats 
 

 

Uppföljning av statens stöd till idrotten

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) fick i slutet på januari i uppdrag att analysera förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Utöver det uppdraget kommer de även  under 2021 göra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.

Läs mer om uppdraget på Regeringens webbplats

 

Utredning om kulturens återstart

Den 22 december meddelade regeringen att de tillsatt en utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Utredningen ska resultera i förslag till regeringen på konkreta insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn. Den 30 juni 2021 ska utredningen redovisas till regeringen. 

Ytterligare två myndighetsuppdrag presenterades den 22 december.  Myndigheten för kulturanalys har fått i uppdrag att göra en översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av pandemin. Översynen ska kartlägga insatserna från regeringen, myndigheter, regioner och kommuner under pandemin. Konstnärsnämndens uppdrag blir att analysera hur pandemin har påverkat konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats

 


Innehållsansvarig: Ulf Andersson Greek

Senast uppdaterad: 2021-06-28