Hoppa till huvudinnehåll

Kulturlots Region Stockholm

Diarienummer
AKTNR 2819-14354
Nu startar kulturförvaltningen, Region Stockholm, en pilotsatsning på en regional kulturlots i samverkan med kulturförvaltningen, Stockholms stad. Vårt syfte med denna satsning är att möta det stora behovet av nya konstnärliga produktionsplatser och andra miljöer för konst och kultur med regional attraktionskraft.

Den regionala kulturlotsen uppdrag blir att erbjuda stöd till kommuner i länet som har ambitioner att utveckla nya platser för konst och kultur, med prioritet för arbete med nya produktionsplatser. Det kan handla om stöd i form av att identifiera och kartlägga lämpliga platser och objekt och bistå i dialogen kring utvecklingsprocesser internt mellan olika förvaltningar eller tillsammans med berörda kommunala eller privata fastighetsaktörer. Lotsen kommer även att mer konkret ”mäkla” mellan konstnärsorganisationer, kommuner och fastighetsaktörer liksom att erbjuda kompetensutvecklande föreläsningar öppna för en bredare målgrupp.

Arbetet baseras det pågående framgångsrika arbete med kulturlotsning inom kulturförvaltningen i Stockholms stad. Sedan har kulturlotsen bidragit till såväl en ökad förståelse hos fastighetsaktörer om konstens och kulturens värde i stadsutvecklingen, liksom tillskapandet av ett stort antal nya ateljéer och andra produktionsplatser. Den mer specifika funktionen hos en regional kulturlots, där samspelet med länets kommuner är avgörande, kommer att utforskas under pilotsatsningen gång.

Pilotsatsningen med regional kulturlots kommer att pågå mellan oktober 2019 till och med mars 2020. Satsningen ska därefter utvärderas i dialog med de parter som tagit del av lotsens tjänster.

Riktade lotsningsinsatser med anledning av corona

Under rådande coronakris riktas delar av nuvarande lotsverksamhet för etableringar till lotsning för verksamheter som drabbats av kännbara intäktsbortfall. Målgrupper för lotsningen blir i huvudsak fria kulturaktörer och lokalförvaltande organisationer. Insatserna omfattar bland annat guidning till befintliga statliga, regionala och kommunala åtgärdspaket samt rådgivning i lokalfrågor.