Hoppa till huvudinnehåll

Landstingsarkivet är nu Regionarkivet

Diarienummer
AKTNR 2473-11802

Från 1 april 2018 är kulturnämnden arkivmyndighet i Region Stockholm. Regionarkivets webbsida är ingången till en mängd tjänster.

www.landstingsarkivet.sll.se

Regionarkivet långtidslagrar, vårdar och tillhandahåller den information som ska bevaras inom Region Stockholm. Arkivet ansvarar också för tillsynen över arkivdokument-hanteringen hos landstingets verksamheter.

En viktig del i vårt arbete är att erbjuda service och tjänster till vårdverksamheter, allmänhet, forskare, verksamheter inom och utanför landstinget. Vi hjälper även till med råd och stöd  och utbildar medarbetarna inom dokumenthantering, offentlighet och sekretess.

Förvara och vårda

Grunden för en god arkivvård är att ha ordning och reda bland  verksamhetens handlingar och  information och att de förvaras så att de är skyddade mot fukt, brand och obehörig åtkomst. 

Alla arkiv ska därför organiseras, redovisas, avgränsas och placeras i säkert förvar. Handlingar eller information som ska bevaras får endast förvaras hos en verksamhet inom Region Stockholm eller i våra specialbyggda lokaler. För långtidslagring av digital information erbjuder vi ett e-arkiv. Handlingar och information som ska bevaras, ska förvaras och vårdas så att de är läsbara för all framtid.

Biologiska prover förvaras också hos oss. Proverna sparas i första hand för att sjukvården ska kunna erbjuda sina patienter så god vård som möjligt men också för forskningens skull.

Journalförstöring

Hos Inspektionen för vård och omsorg kan du begära att få dina journaler, eller särskilda uppgifter i dina journaler, förstörda. Om din begäran beviljas och journaluppgifterna förvaras hos oss har vi i uppdrag att se till att uppgifterna förstörs. I uppdraget ingår även att se till att eventuella kopior som lämnats ut blir förstörda. När uppgifterna är förstörda får du information om detta.

Kontakta Inspektionen för vård och omsorg om du vill veta mer om vilka regler som gäller vid journalförstöring.

Ta emot arkivleveranser

All information som ska bevaras inom Region Stockholm ska slutarkiveras hos Regionarkivet. Detta gäller både den information som lagras på papper och den som lagras digitalt. Vår leveransfunktion ansvarar för att samordna leveranser av arkiv till oss. Innan ett arkiv får levereras ska föreskriven gallring vara utförd. Arkivet ska även vara redovisat och ordnat enligt våra krav. 

Arkivet tar endast emot leveranser av information som ska bevaras och som är äldre än 10 år. Varje verksamhet ansvarar själv för vården av sitt arkiv till dess att arkivet överlämnats till Regionarkivet.

Tillhandahålla och tillgängliggöra

Regionarkivet har i uppdrag att tillhandahålla de arkiv som vi förvarar. Vi lämnar dagligen ut information till allmänhet, forskare, vårdverksamheter, myndigheter och näringsliv. Vi arbetar dessutom aktivt med att tillgängliggöra arkiven genom att ta emot studiebesök, anordna utställningar och besvara frågor från allmänheten. Regionarkivethar också en reception och en forskarsal som håller öppet för besök dagligen.

Tillsyn

Regionarkivet har i uppdrag att vara tillsynsmyndighet för dokumenthanteringen och arkivvården inom Region stockholms verksamheter. Vi bevakar att registrering, dokumenthantering, arkivvård och tillhörande frågor om offentlighet och sekretess sköts enligt lagstiftningen och våra styrande dokument.

De styrande dokumenten är framför allt föreskrifter och råd om hur information ska hanteras, lagras, bevaras, gallras, registreras och redovisas. Uppföljning av landstingets dokumenthantering sker bland annat genom inspektioner.