Hoppa till huvudinnehåll

Parallella seminarier 13:00-13:50

Diarienummer
AKTNR 3332-18998
Fyra parallella seminarier arrangeras 13-13:50. Följ seminarierna under konferensen torsdag den 11 november eller se dem i efterhand. Alla seminarier kommer finnas tillgängliga för deltagarna i 14 dagar efter konferensen.

Biblioteket mitt i samhället  

Folkbiblioteken är öppna rum med ett demokratiskt uppdrag att möjliggöra fri åsiktsbildning, tillgång till litteratur och ett livslångt lärande samt att vara tillgängliga och trygga platser för alla. Under senaste året har diskussioner förts om folkbibliotekens betydelse för människor och i samhället under tider av kris och oro. Folkbiblioteken har ett samhällsviktigt uppdrag, men vad betyder det mer konkret? Har uppdraget förändrats under pandemin och varför hanterades utmaningarna på så olika sätt i olika kommuner? En viktig förutsättning för bibliotekens uppdrag är att vara en trygg plats för alla, inte minst personalen, hur uppnår man det och vad är särskilt viktigt?  

Medverkande:

 • Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek  

 • Jenny Lindmark Svedgård, biblioteksutvecklare, Region Västerbotten 

 • Camilla Ljungdahl, biträdande bibliotekschef Täby 

 • Giovanna Jörgensen, bibliotekschef Nynäshamn

Moderator: Peter Axelsson, chef Regionbibliotek Stockholm


Kultursamverkansmodellen – också för Stockholm?  

Kultursamverkansmodellen innebär att en del av de statliga medlen fördelas av regionerna till vissa av staten utpekade kulturområden. Ursprungligen var modellen tänkt för ett Sverige som skulle genomgå en genomgripande reform med en sammanslagning till större landsting. Idag är alla regioner utom vår med i modellen.  

Stockholmsregionen har betydligt fler invånare än de andra regionerna och är även den region där en majoritet av de som är verksamma inom kultur- och konstområdena bor och verkar. Den kulturpolitiska spelplanen särskiljer sig också genom dess många nationella institutioner, men avsaknad av regionala institutioner. Här finns en stark huvudstadskommun samt 25 andra kommuner som måste samspela. Klarar den nuvarande modellen av att hantera Stockholmsregionen med dess särskilda förutsättningar?  

Medverkande:

 • Staffan Ryden, tidigare kulturchef Västra Götalandsregionen

 • Malin Lagergren, förvaltningschef Kultur och bildning region Dalarna

 • Eva Bergquist, kulturdirektör Region Stockholm 

Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist


Att göra det möjligt - om breddat deltagande  

De nationella politiska målen för kultur, idrott, folkbildning och föreningsliv uttrycker på olika sätt att alla invånare ska ges möjlighet att delta och utvecklas i dess verksamheter. Sedan lång tid tillbaka står dock vissa grupper i samhället helt utanför det organiserade kultur- och fritidslivet - medan andra är stora konsumenter. Pandemin tycks ha förstärkt detta förhållande. Vilka insatser sker bland kommuner och inom det civila samhället i länet för att bryta mönstret? Vilka lärdomar har man dragit i olika satsningar och finns det gemensamma framgångsfaktorer eller fällor i försöken att nå nya grupper mellan de olika verksamhetsområdena?  

Välkommen till ett panelsamtal fyllt av goda exempel, misslyckade försök och diskussion om hur fler kan ta del i länets kultur- och fritidsliv under och efter pandemin.  

Medverkande:

 • Amanda Ferrada, projektledare/koordinator, Grafikens Hus

 • Berolin Deniz, LFI- Läsfrämjarinstitutet 

 • Aseffa Hailu, idrottskonsulent, RF-SISU Stockholm

 • Ines Merai, verksamhetsutvecklare och studiekonsulent, Ibn Rushd Studieförbund

Moderator: Anna Bohman Enmalm, strategisk samordnare, Kulturförvaltningen Region Stockholm 


Vad är Film Stockholm AB och varför har Region Stockholm en filmfond?

Film Stockholm AB är en regional filmfond, vars uppdrag är att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom samproduktion av filmer och tv-serier, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling. Bolaget ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad. I det här samtalet får du höra mer om vad Film Stockholm AB gör och på vilket sätt filmproduktion kan bidra till regional utveckling.  

Medverkande:

 • Kristina Colliander, vd Film Stockholm AB 

 • Anne-Marie Söhrman Fermelin, senior konsulent för långfilm och tv-drama   

 • Daniel Chilla, filmkommissionär 

Moderator: Mikael Ström Jupiter, kommunikatör, Film Stockholm AB


Se alla seminarier 

Seminariepass 10.00-10.50
Seminariepass 11.00-11.50
Seminariepass 14.00-14.50 

Till hela programmet