Hoppa till huvudinnehåll

25 miljoner kronor stärker regionens idrotts- och friluftsliv

Kulturnämnden beslutade på sitt februarimöte om att bevilja 25 060 000 kronor i stöd till idrotts- och friluftslivet i regionen. Syftet med stödet är att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barns och ungas närmiljö och ge möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet.

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse som främjar folkhälsa och uppmuntrar till goda motionsvanor hos barn och unga. Rörelsen är även viktig för att bidra till ett rikt fritidsutbud och till barns och ungas sociala samspel.

Totalt beviljade kulturnämnden i Region Stockholm drygt 25 miljoner kronor till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer samt till RF-SISU Stockholms utbildningsverksamhet. Syftet med stödet till distriktsorganisationerna är att verka för barns och ungdomars delaktighet i föreningslivet och att förebygga ohälsa.   

Strategi för idrotts- och föreningsliv utarbetas  

Ett rikt idrotts- och föreningsliv är en viktig förutsättning för en attraktiv storstadsregion.  Regionfullmäktige har gett kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för idrotten och friluftslivet, i dialog med berörda aktörer.   

-Det är ett viktigt uppdrag vi har i att ta fram den första regionala strategin för idrotten och friluftslivets utveckling i Stockholmsregionen. Strategin tas fram i en bred förankringsprocess och kan bli ett värdefullt redskap för fortsatt arbete inte minst kring folkhälsofrågor. Arbetet med strategin bidrar till ökad samordning, främjar samarbeten och ge förutsättningar för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare, säger Eva Bergquist, förvaltningschef för kulturförvaltningen Region Stockholm.  

Om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer  

Stödet till idrotts- och friluftsorganisationerna består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år och fördelas utifrån en bedömning av verksamhetens omfattning och inriktning.  

Distriktsorganisationer som kan söka behöver uppfylla krav på att ha en kontinuerlig verksamhet, minst ha 400 medlemmar i de lokala föreningarna i åldern 6-25 år, bosatta i länet, dessa ska utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet, eller uppgå till minst 3 000 personer. Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in.   

 
Mer läsning
 

Beviljade stöd 

Läs mer om Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer