Hoppa till huvudinnehåll

Villkor Scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 68-18188
Kulturnämnden vill genom stöd till regionalt samarbete inom scenkonstområdet - Scenkonststöd - verka för att ett mångsidigt och rikt utbud av scenkonstföreställningar för barn, ungdom och familjer sprids till länets kommuner.

Villkor Scenkonststöd 2020/2021

Scenkonststöd kan beviljas till professionella teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som

 • turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet och/eller

 • arbetar med projekt inom scenkonstområdet, där uppsökande verksamhet i länet ingår och/eller

 • spelar för barn och unga från länet på egen scen.

  Musikteatergrupper ska i första hand söka samarbete med Länsmusiken i Stockholm (www.musikaliska.se/lansmusiken). Grupper inom dans och cirkus ska vända sig till danskonsulenterna och cirkuskonsulenterna

Vilka kan söka

Sökande ska

 • vara juridisk person (förening, bolag, stiftelse) eller inneha enskild firma och
 • ha sin huvudsakliga verksamhet i länet och
 • arbeta i enlighet med kulturnämndens fastställda kriterier och följa de regler och villkor som finns tillgängliga på kulturförvaltningens webb
Ansökan

Ansökan sker endast via ansökningsformulär på kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se. Stödet söks en gång per år. Ansökningstider fastställs årligen.

Komplett ansökan ska ha inkommit till förvaltningen senast det datum som anges. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in. Information angående beviljade stöd eller eventuella förändringar av verksamheten kan dock skickas in för att ge en så aktuell bild som möjligt. Förvaltningen kan begära in kompletteringar vid behov.

Bilagor till ansökan
 • Registreringsbevis alternativt ladda ner Registerutdrag på Skatteverket.se.

 • Balanserad budget för kommande år

 • Verksamhetsberättelse för föregående år, signerad av styrelsen *)

 • Årsredovisning för föregående år, signerad av styrelsen *)

 • Revisionsberättelse för föregående år, signerad av revisor (Om ansökan gäller mer än 4 prisbasbelopp ska revisionsberättelsen vara upprättad av auktoriserad revisor).

 • Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen (gäller vid ansökan om 500 000 kronor eller mer per år). Dessutom ska frågor om miljöarbetet besvaras i ansökningsformuläret.

  *) För enskild firma signerar firmatecknare och senaste deklaration ska skickas in istället för årsredovisning.

Utbetalning

Utbetalning sker endast till sökandens bankgiro eller plusgiro. Utbetalningen sker i augusti det första året som ansökan avser, det vill säga i augusti 2020 för läsåret 2020/2021.

Redovisning

Redovisning ska ha inkommit till kulturförvaltningen senast 1 september det sista året som ansökan avser, det vill säga 1 september 2021 för läsåret 2020/2021.

Redovisning sker endast via redovisningsformulär på kulturförvaltningens webbplats med beskrivning av genomfört projekt, samt ekonomisk redovisning, redovisning av antal föreställningar per kommun och av antal publik/deltagare uppdelat på ålder.

Bilagor till redovisningen
 • Verksamhetsberättelse för föregående år, signerad av styrelsen *)

 • Årsredovisning för föregående år, signerad av styrelsen *)

 • Revisionsberättelse för föregående år, signerad av revisor. Se avsnitt om revisor nedan.

*) För enskild firma signerar firmatecknare och senaste deklaration ska skickas in istället för årsredovisning.

Om redovisningen uteblir eller är ofullständig kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.

Ansökan om nytt kulturstöd kommer inte att handläggas om redovisning av tidigare stöd är försenad.

Revisor

Revisor ska granska årsredovisningen. Om aktörens totala kulturstöd under ett budgetår (spelårets första år, alltså 2020 av 2020/2021), inklusive eventuellt Verksamhetsstöd och/eller Projektstöd, uppgår till 500 000 kr eller mer ska årsredovisningen granskas av en auktoriserad revisor.
 

Uppföljning

Som en del av redovisningen gör kulturförvaltningen årligen en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får kulturstöd. Företrädare för Region Stockholm ska ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet har använts i verksamheten samt underlag för ekonomi, publikräkning etcetera.

Vid den fördjupade uppföljningen kommer förvaltningen att särskilt fokusera på redovisning i relation till ansökan och beslut, det vill säga hur många föreställningar som genomförts i relation till beslut, rutiner för publikräkning och att den geografiska spridningen garanteras i enlighet med överenskommelsen i beslutet.

Återbetalning

Stödet ska användas inom det läsår som anges i beslutet. Stödet ska endast användas för subvention av sålda föreställningar. Om det finns outnyttjade medel kvar när läsåret är slut ska dessa återbetalas.

Om stödmottagaren inte genomför det antal föreställningar/ workshoppar som överenskommits ska resterande stöd återbetalas till förvaltningen. Om föreställningar som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska förvaltningen meddelas omgående. Kulturnämnden har rätt att kräva återbetalning av stödet.

Kommunikationsmaterial och webb

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att föreställningen stöds av Region Stockholm. Anledningen till det är att visa länets invånare hur skattepengarna används.

Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm. Logotyp laddas ned från kulturförvaltningens webbsida.

Övrigt

Lagar och förordningar ska följas.

Sökande organisation har som arbetsgivare skyldighet att ha en policy kring och följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Om organisation visar sig inte uppfylla villkor om policy och aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld kan stödet komma att återkrävas.

Kulturnämnden förutsätter att de verksamheter som kulturnämnden stöder är tillgängliga så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av kultur. Läs mer på förvaltningens webbplats om tillgänglighet.

Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kommer åtgärder vidtas.

Stödmottagare ska uppfylla kulturnämndens miljökrav.

Beslut

Kulturnämnden tar vanligen beslut om Scenkonststödet i februari det första året som ansökan avser.

 

Innehållsansvarig: Lena Strömberg Lagerlöf
Sidan uppdaterad: 2021-07-50