Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 54-13976
Region Stockholm vill genom stöd till Projektstöd kultur och hälsa bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en kulturverksamhet som är återkommande. Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Under 2020 fördelar Region Stockholm 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa. Stödet kan sökas fortlöpande under året och fördelas ut så länge medel finns kvar. Inga stöd beviljas retroaktivt.

Om Projektstöd kultur och hälsa

Vilka kan söka?

Projektetstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag och stiftelser) och enskild firmor.

Vad kan man söka för?

För kulturverksamhet inom vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm. Kulturprogram, inom alla konstområden, som riktar sig framför allt till barn och unga på barnsjukhusen, men även till de äldre eller psykiskt sjuka som vistas på Region Stockholms olika enheter.

Hur bedöms ansökningarna?

Stor vikt läggs vid aktivt deltagande och projekten måste redan vara förankrade hos någon vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm. Undertecknat intyg (av ansvarig chef) från den vårdverksamheten måste bifogas ansökan.

Sök Projektstöd kultur och hälsa

Hur går ansökan till?
 • Ansökan görs på kulturförvaltningens webbplats, klicka på Ansökningsblankett 2020 (klicka på rutan för Hjälp att öppna blankett om det krånglar). Skapa ett nytt konto vid första ansökan om kulturstöd. 

 • Bifoga intyg från den vårdverksamhet (som finansieras av Region Stockholm) till ansökan.

 • Beskrivning av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan. 

 • Budgeten ska vara balanserad och i svenska kronor.

 • Akutellt registreringsbevis ska bifogas. Alternativt ladda ner ett registerutdrag från Skatteverket.se 

 • Organisationer som söker stöd om 500 000 kronor måste uppfylla Region Stockholms miljökrav och besvara Checklista: Miljöarbete i ansökningsformuläret. 

 • Ansökan måste vara komplett. 

Hur meddelas beslut om avslag eller bifall? 

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan. Beviljade stöd publiceras på webbsidan (under Beviljade stöd). 

Vad händer om stöd beviljas?
 • Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationenes firmateckningar. Beviljat stöd betalas ut efter att villkorsdokumentet inkommit till kulturförvaltningen. 
 • Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv "Med stöd av Region Stockholm" eller använd logotypen "Med stöd av Region Stockholm", enligt instruktion.)
 • Projektstöd ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt. 

Redovisa Projektstöd kultur och hälsa

Hur följs projekten upp?

Projektet ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum via ett redovisningsformulär på kulturförvaltningens webbplats. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas. 

Formuläret efterfrågar bland annat: 

 • beskrivning av det genomförda projektet
 • ekonomisk redovisning
 • antal besökare/publik
 • åldersuppdelad statistik 
 • annan relevant information

Av redovisningen ska klart framgå hur Projektstöd för kultur och hälsa har använts. 

Om redovisningen är försenad kommer ansökan om nytt kulturstöd inte att handläggas.