Hoppa till huvudinnehåll

Sök Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 56-13344
Projektstöd kultur och hälsa kan sökas fortlöpande under året. Beslut tas fortlöpande vid kulturnämndens sammanträden. Läs instruktionerna innan du gör din ansökan. 

Att ansöka

 • Ansökan görs på kulturförvaltningens blankett som fylls i digitalt och skickas till registrator.kultur@sll.se. Ansökan ska alltså inte undertecknas, utan de organisationer som beviljas stöd undertecknar en överenskommelse i efterhand. 

 • Bifoga undertecknat intyg (av behörig chef)  från den landstingsfinansierade vårdverksamheten till ansökan.

 • Observera att vi inte kan ta del av information som skrivs i e-postmeddelandet med ansökan. För frågor och information om ansökan, kontakta stod.kultur@sll.se.

 • Blanketten ska vara komplett ifylld när den skickas in.

 • Beskrivningen av projektet/verksamheten på sidan 3 i ansökningsblanketten ska vara skriven så att den kan ligga till grund för handläggning och beslut. En mer detaljerad beskrivning av projektet kan biläggas ansökan. Projektbeskrivningen bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat.

 • Tänk på att kulturnämndens målområden, miljökrav och övriga regler för stödet ska uppfyllas. Organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller mer ska bifoga miljöplan godkänd av styrelsen samt besvara frågorna i kulturförvaltningens Checklista: Miljöarbete.

 • Organisationer som har fler än 24 anställda ska bifoga plan för jämställdhetsarbete.

 • Stöd medges vanligtvis inte retroaktivt (undantag kan ske vid fördelningen av stöd vid årets början).

Om ni beviljas stöd

 • Beviljat stöd betalas ut efter att påskrivet villkorsdokument inkommit till kulturförvaltningen.

 • Alla som beviljats stöd bör i sitt informationsmaterial tydligt tala om att verksamheten/projektet stöds av Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Anledningen är regionens strävan att visa länets invånare hur skattepengarna används.

 • Skriv i informationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting).

 • Om projektet eller verksamheten förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan ska kulturförvaltningen underrättas omgående. Stödet kan inte användas till ett annat projekt. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kulturförvaltningen. Om hela stödet inte används ska resterande del återbetalas till kulturförvaltningen.

 • Alla kulturstöd från Region Stockholm ska återredovisas på särskild blankett, läs mer under Redovisning.