Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 54-8840
Stockholms läns landsting vill genom stöd till Projektstöd kultur och hälsa bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en verksamhet som är återkommande. Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Under 2018 fördelar landstinget 3,1 miljoner kronor per år i stöd till Projektstöd kultur och hälsa. Stödet kan sökas fortlöpande under året och fördelas ut så länge medel finns kvar. Inga stöd beviljas retroaktivt.

Vilka kan söka?

Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etcetera) och enskild firma. Kulturnämnden beviljar normalt inte stöd till enskild kulturutövare, kommun och stat.

Vad kan man söka för?

För kulturverksamhet inom landstingsfinansierad vård. Kulturprogram, inom alla konstområden, som riktar sig framför allt till barn och unga på barnsjukhusen, men även till de äldre eller psykiskt sjuka som vistas på landstingets enheter.

Bedömningsgrunder

Projekten ska ses som ett komplement till programkatalogen Kultur i vården. Stor vikt läggs vid aktivt deltagande och projekten måste vara förankrade hos någon landstingsfinansierad verksamhet*. Stöd ges inte till ordinarie Kultur i vården-program eller till personalutbildning.

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om stöd över 150 000 kr fattas av kulturnämnden. Stöd upp till 150 000 kr fattas av förvaltningschefen på delegation från kulturnämnden.

*Intyg från den landstingsfinansierade vårdverksamheten måste bifogas ansökan.


Fatal error: Class 'FeedsHTTPCache' not found in /usr/share/nginx/html/main/includes/cache.inc on line 32