Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2272-9746
Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Syntolkning: Delar av rapportens framsida.

Genom Kulturstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns landsting synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare samt lyfta fram den potential som konsten och kulturen har som regional utvecklingsfaktor.

Bakgrund

Kulturförvaltningen har mellan 2016-2018 tagit fram en regional kulturstrategi för Stockholms län, i samråd med Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen. Den 12 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms läns landsting om Kulturstrategin tillsammans med övriga strategier i den övergripande regionala utvecklingsplanen för länet.

  • 2018: Startmöte för genomförande 26 oktober 2018. Förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen behandlades i kulturnämnden den 21 mars. Den 12 juni tog landstingsfullmäktige beslut om strategin, tillsammans med RUFS 2050. Efter beslutet i landstingsfullmäktige tar arbetet vid med att implementera strategin. Under hösten börjar de första aktiviteterna; dialogmöten och planering.
  • 2017: Fortsatt dialog med företrädare för kulturlivet och kommuner med flera. Ett förslag till kulturstrategi var ute på remiss 2 oktober-15 december 2017.
  • 2016: Workshops med kommuner, kulturskapare, civila samhället och länskulturfunktioner. Inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet togs i kulturnämnden i december.

RUFS 2050, Regional utvecklingsplan

Stockholms läns landsting och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en ny plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Arbetet, som tillväxt- och regionplaneförvaltningen har drivit resulterade i RUFS 2050, vilket står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050.

En gemensam riktning för kulturfrågor

Kulturstrategin ska fungera som ett komplement till RUFS 2050 och fördjupa och förtydliga hur arbetet med konst och kultur bör bedrivas för att nå visionen och målen för Stockholmregionens långsiktiga utveckling. Kulturstrategins syfte är att synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare samt lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional utvecklingsfaktor och därmed bidra till RUFS-visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

  • Kulturstrategin ska ge en riktning för det övergripande arbetet med kulturfrågor för Stockholmsregionen. Den avser att både tydliggöra landstingets roll som regional kulturpolitisk aktör och peka ut angelägna kulturpolitiska utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer och kulturutveckling.

  • Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor.

  • Därutöver ska kulturstrategin kunna bilda grund för fortsatt strategiskt arbete med fokus på exempelvis specifika konstområden, digitaliseringens möjligheter och utmaningar, kultur och hälsa samt framtagandet av en landstingsintern kulturstrategi för barn och unga.

Ladda ner strategin i sin helhet till höger på sidan.